FAMILIA MARINA DIN NOVI SAD

8 martie 2009

 

 
 
 

O OAZ? DE ROMÂNISM

   
        Una dintre familiile Marina din Novi Sad este ?i cea a cunoscu?ilor juri?ti, ziari?ti ?i publici?ti, scriitori ?i editori, istorici literari ?i promotori culturali.   

         Lucian Marina (n. 26 iulie 1954, la Vâr?e?) este o personalitate distins? a vie?ii cultural-?tiin?ifice a românilor din Serbia. Cunoscutul animator cultural continu? bogata tradi?ie din mo?i str?mo?i de c?rturari ?i activi?ti culturali, ilumini?ti ?i lucr?tori cultural-?tiin?ifici. 
       Dragostea fa?? de carte, istorie, muzic?, artele frumoase ?i cultur? în genere, împreun? cu so?ia Stelu?a a înfiripat-o ?i fiului Andrei (n. 5 octombrie 1983) ?i fiicei Elena Andrea (n. 24 decembrie 1987). 
       Destinul lui Lucian Marina a fost s? fie un bun român, odat? ce a fost n?scut din bravi p?rin?i români: tat?l Coriolan (n. 14 decembrie 1931- d. 9 iunie 1998), agronom de origine din satul Voivodin?, de lâng? ora?ul Vâr?e?, supranumit Satul Voievodului, atestat documentar din 1446 ?i mama Livia – ,,pedagog de ?coal? veche” – cunoscut? ca Leana n. Brenici, a lu’ Cr?ciun (n. 9 august 1933). 
 
  

 
 
Aurel Marina a fost membru al Corul din Voivodin? care în anul 1937
 a cântat la jubileul de 10 ani ai Asocia?iuniii ,,ASTRA" din Iugoslavia
  
        Lucian a fost educat în spiritul românismului, atât de bunicul s?u Aurel a lu’ P?un Soare (cantor, corist ?i activist cultural la Casa de Cultur?) cât ?i de tat?l Coriolan dar, în special, de bunica Livia-Liva Brenici, mai târziu Barbulov, respectiv de mama sa Livia-Leana, o înv???toare deosebit de dotat?, care a terminat în limba român? ?coala Normal? din Vâr?e? iar, apoi, a absolvit ?i Institutul de Pedagogie, fiind un pedagog deosebit de apreciat ?i laureat pentru munca sa f?r? abnega?ie cu multe premii inclusiv ?i cu Medalia ,,Partizanski u?itelj" (Înv???torul partizan). 
 
 
Elevii din clasele I-a ?i a III-a a ?colii generale din Straja, în anul ?colar
 1957/58, cu înv???toarea Livia-Leana Marina, de altfel director al ?colii 
 
       Lucian Marina a absolvit în limba român? ?coala general? ,,Olga Petrov-Radiši?“ (1969) ?i Liceul ,, Borislav Petrov-Braca" din Vâr?e? (1973). Este absolvent al Facult??ii de Drept din Novi Sad (1978), unde a ob?inut titlul de jurist.
       A absolvit ?i Facultatea de ?tiin?e Politice din Zagreb, Republica Croa?ia. Este primul român din Serbia care ?i-a luat licen?a în jurnalistic?.
       În perioada anilor 1978-1988, a fost crainic la Postul de Radio Novi Sad, apoi, ziarist în Redac?ia comun? pentru programul în limba român? la Postul de Radio ?i Televiziunea Novi Sad, respectiv redactor de emisiune, de rubric?, redactor de schimb ?i redactor-comentator la Postul de Radio Novi Sad, iar din 1988, redactor-comentator, reporter de r?zboi, redactor de emisiuni complexe ?i redactor-realizator la Televiziunea Novi Sad – Radio-Televiziunea Serbiei pân? în anul 2006, continuând s? fie apoi redactor-prezentator la Radio-Televiziunea Voivodinei,  TV Novi Sad.
 
 
 
 
       Stelu?a Marina (n. 10 ianuarie 1951) provine tot din p?rin?i români: mama Mili?a, n?scut? în familia Bolean?u din Satu Nou ?i tat?l Petru Barbu – Tita din Petrovasâla. ?coala general? în limba român? a terminat-o la Petrov?sâla iar, la Liceul ,,Uroš Predi?” din Panciova a terminat clasa întâi pentru ca ?colarizarea s? ?i-o continue la Liceul ,,Borislav Petrov-Braca” din Vâr?e? pe care l-a absolvit în anul 1970. În anul 1974 ?i-a luat licen?a la Facultatea de ?tiin?e Politice a Universit??ii din Belgrad unde, la Sec?ia pentru rela?iile politice externe, a studiat diploma?ia. 
  

Stela Marina la Simpozionul International care a avut loc
în anul 1998 la Bucure?ti ?i a întrunit redactorii posturilor
 de radio din lume care transmit program în limba român?
 
       Stela Marina lucreaz? în Redac?ia programului în limba român? a Postului de Radio Novi Sad din 15 aprilie 1975. A lucrat ?i în redac?ia comun? care, la începutul activit??ii Televiziunii Novi Sad, a preg?tit programul în limba român? ?i pentru Postul de Radio ?i pentru Postul de Televiziune Novi Sad. A fost redactor-responsabil adjunct ?i redactor ?ef al Redac?iei Programului în limba român? al Postului de Radio Novi Sad unde ?i ast?zi lucreaz? ca redactor. 

 
 
 
       În cas?, Stelu?a este stâlpul familiei Marina. O so?ie fidel? ?i mam? grijulie care ?ine foarte mult la integritatea familiei ?i are în permanen?? grij? atât de copii cât ?i de alimenta?ia s?n?toas?, cur??enia în cas? ?i buna organizare a obliga?iilor familiale. Are mare în?elegere pentru activit??ile desf??urate de so?ul Lucian pe care îl sprijin? în activitate, preluând deseori unele obliga?ii în familie pentru ca acesta s? îndeplineasc? cu succes unele planuri ?i proiecte pe care ?i le-a propus s? le înf?ptuiasc? în interesul ob?tesc. 
 
 
         Lui Lucian care a de?inut ?i de?ine func?ii responsabile, dup? cum ne-a m?rturisit, în esen??, nu-i place politica din cauza metodelor perfide, murdare, care îi sunt stranii. Dar, merit? spus c?, a fost ?i membru al Prezidiului Uniunii Tineretului din Novi Sad, deputat în Adunarea ora?ului Novi Sad, în dou? mandate pre?edinte al Consiliului Executiv al Comunit??ii Autoconduc?toare de Interese pentru tineret ?i sport în perioada când s-a construit Centrul Sportiv ?i de Afaceri din Novi Sad – SPENS, merituos fiind ?i pentru adoptarea deciziilor privind terminarea bazinelor de înot acoperite deoarece, ulterior, piscinele în aer liber au r?mas neterminate. 

 Lucian Marina, pre?edintele S.L.R. cu oaspe?ii din Serbia, România,
Germania ?i Muntenegru la o recep?ie la Prim?ria ora?ului Zrenianin 
 

       Lucian a fost ?i membru al Consiliului Executiv al Congresului (Mondial) al Românilor de Pretutindeni, membru al Consiliului Na?ional al Românilor din Uniunea statal? Serbia ?i Muntenegru (în prima componen??). Dup? cum ne-a spus, de fapt, a fost ales ?i prim-vicepre?edinte al Consiliului Na?ional dar, ,,grupul celor zece nemul?umi?i”, în lips? de cvorum, în mod perfid au cooptat un nou membru ?i au ales o nou? conducere a Consiliului Na?ional. 
        Metode politice murdare, precum ?i interesele de grup ?i personale, dar în special cheltuirea ira?ional? a mijloacelor menite activit??ii minorit??ii române l-au determinat s? nu se mai includ? nici m?car în procedura de a deveni candidat de membru pentru al doilea mandat al Consiliului Na?ional, organism parastatal a c?rui activitate deseori ziari?ti au calificat-o ca ,,Scandal. Batjocor?. Obr?znicie. Ho?ie cultural?. Circ. Interese personale. Local patriotism…"  

 

Devotat românismului, Lucian este principalul organizator
al ,,Memorialului Radu Flora" cu Simpozion Interna?ional

  
        Lucian Marina ?i-a g?sit teren pentru a se manifesta ?i ajuta românii ?i Neamul pe t?râm cultural în special în cadrul Societ??ii de Limba Român? din Voivodina, pe care o consider? o micro Academie de ?tiin?e a Românilor din Serbia ?i pe care o conduce cu mult elan, pasiune ?i perspicacitate mai mult de un deceniu ?i jum?tate. În cadrul acesteia a înfiin?at Cenaclul Literar ,,Radu Flora” ?i Trupa Româneasc? de Teatru Experimental ,,Talia” din

Novi Sad

.  Totul a încununat cu înfiin?area la Novi Sad, în ,,Atena sârbeasc?”, a Bibliotecii Române?ti ,,Nichita St?nescu”.

 
 
La bustul lui Radu Flora din Alea personalit??ilor
ilustre în Parcul Karadjordje din Zrenianin
 
       Tradi?ional organizeaz? ?i ,,Memorialul Radu Flora” în cinstea renumitului om de ?tiin?? român ?i fondator al S.L.R., precum ?i tradi?ionala Tab?r? de Crea?ie supranumit? ,,Colonia Literar?”. A reluat activitatea editorial? ?i a înfiin?at ?i o Bibliotec? virtual? iar, ca promotor cultural, a tulburat lâncezeala provincial? ?i a îmbog??it via?a cultural? a românilor ?i de la nord ?i de la sud de Dun?re.
 
 
 
Lucian Marina este unul dintre fondatorii primei ?i unicei
Biblioteci române?ti din Novi Sad – ,,Atena Sârbeasc?" 
 
       În permanen?? organizeaz? noi ?i noi manifest?ri culturale, reuniuni ?tiin?ifice, cursuri de perfec?ionare, ateliere de crea?ie ?i ale tinerilor traduc?tori, manifest?ri laico-religioase prin care se cultiv? limba român? literar? ?i se contribuie la p?strarea tradi?iilor, a identit??ii ?i a patrimoniului na?ional. O munc? atât de prodigioas? a fost încununat? ?i cu numeroase premii, medalii, titluri onorifice ?i diplome, atât în calitate de ziarist, redactor sau publicist, editor, traduc?tor sau analist, istoric literar, regizor sau creator.
        Amintim astfel m?re?ele recuno?tiin?e ale Ministerului de Externe al Republicii Federale Iugoslavia ?i ale Prezidiului Voivodinei, respectiv Premiul Radioteleviziunii Serbiei, precum ?i al Televiziunii Novi Sad, pentru succesul ?i curajul prezentat ca reporter de r?zboi în Revolu?ia român? din anul 1989, apoi Premiul pentru filmul documentar ,,Românii din Voivodina”, transmis în premier? absolut?, în dou? ??ri, în Serbia la Televiziunea Novi Sad ?i, în aceia?i sear?, la Timi?oara la Festivalul Euro-Vest, eveniment televizat de România Interna?ional ?i vizionat pe 4 continente.
 
 
        Merit? men?ionat ?i Premiul întâi (ex echo) cucerit de Lucian la Festivalul Interna?ional de Film pentru documentarul ,,Românii din comuna Apatin” ?i Premiul doi  (ex echo) la Festivalul Interna?ional de ETNO FILM pentru documentarul ,,Pa?tele la Satu Nou”, obiceiurile precum ,,Ciurale?a”, ,,M?tc?l?ul”, ,,Rusaliile”, ,,Nedeia”, ,,Cr?ciunul” fiind, de altfel, importalizate ?i în alte filme documentare foarte bine apreciate. Impresioneaz? ?i cele mai noi filme documentare despre românii din Timoc precum ,,Biserica de la Malaini?a”, ,,Crucea are putere de Biseric?” (despre Troi?a de la S?m?rinov??), ,,Muma P?durii”, ,,Magie ?i credin??” etc.

 

 Lepomir Ivkovi?, Vesna Stankovi?, Dušica Novakovi? ?i Zoran Pajti?
sunt protagoni?tii spectacolului cu piesa ,,Muma P?durii", prima ?i
unica pies? de teatru pus? în scena de românii din sudul Dun?rii
 
       Lucian Marina este membru al Academiei ,,Mihai Eminescu” cu sediul la New Delhi – India, Membru de onoare al Congresului Na?ional pentru Societatea ?i Cultura Român?, Membru de onoare al Centrului universitar din Chi?in?u – Republica Moldova ?i de?in?tor a unui num?r mai mare de recuno?tiin?e ale diferitor asocia?ii culturale ale românilor din S.U.A, Germania, Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Macedonia etc… Pentru activitatea pe t?râm cultural, desf??urat? de dou? decenii ?i la actualul Institut pentru Cultur? al Voivodinei, unde redacteaz? ?i revista cultural? plurilingv? ,,Most” (Puntea) care apare în 14 limbi, precum ?i pentru contribu?ia la stabilirea pun?ilor culturale cu românii din Europa, Asia, Africa ?i America, pe merite a primit ,,Medalia de onoare” a Institutului American pentru Bibliografie, apoi Medalia de aur a Editurii ,,Biblioteca pentru to?i” din Bucure?ti, Medalia de argint decernat? de Radio Moldova ?i Premiul cu medalia ,,Pamfil Pu?cariu” (cel mai bun ziarist analist român) iar, înainte de toate cel mai însemnat premiu al culturii voivodinene ,,Scânteiele culturii”, Premiul ,,Pun?i culturale”, Premiul ,,Hercules”, Premiul Poe?ilor din Balcani, Premiul ,,Nichita St?nescu”, Premiul ,,Radu Flora”…    

 

Excelen?a Sa Ion Macovei, ambasadorul României la Belgrad
a participat ?i la ,,Colonia Literar? 2007" organizat? de S.L.R.
        
        Stelu?ei, în schimb, îi place politica pentru care s-a ?i ?colarizat odat? ce a studiat diploma?ia, astfel c?, în calitate de redactor de emisiune, redactor de schimb sau redactor de resort a conceput, ansamblat ?i redactat zeci ?i sute de emisiuni radio transmise atât în ?ar? cât ?i peste hotare. Trebuie neap?rat consemnat meritele care incontestabil îi revin pentru stabilirea colabor?rii cu Radio România-Bucure?ti ?i cu Radio Timi?oara ?i Postul Teriorial de Radio Ia?i. La înf?ptuirea acestui proiect nu s-a bucurat de sprijinul colegilor sceptici, excep?ie fiind so?ul Lucian care s-a angajat la realizarea unei serii de emisiuni ,,Ambasade radio”, cu oaspe?i în studiou ?i telefoane deschise pentru ascult?tori, emisiuni care se transmiteau în direct în acela?i timp la Postul de Radio Novi Sad ?i la Postul de Radio Timi?oara. Aceste emisiuni au r?mas exemplu pentru urma?i, emisiuni de referin??. Stelu?ei îi revin meritele ?i pentru trasarea unor noi c?i de colaborare pe undele her?iene între Radio Novi Sad ?i Radio Ia?i, respectiv Radio Moldova. Anume, Stelu?a  este cea  care a ini?iat, conceput, redactat ?i realizat ?i prima emisiune contact Radio Novi Sad-Radio Bucure?ti, o crea?ie radiofonic? original? sub genericul ,,Floare de latinitate”, devenit? apoi stereotip ?i pentru alte emisiuni similare organizate de Radio Bucure?ti cu diferite posturi de radio din afara grani?elor României care transmit programe în limba român?. Acum, la Radio Novi Sad redacteaz? ,,Radiojurnalul” dar, în mod special cu mare pasiune ?i pricepere redacteaz? emisiunea ,,Europa în cas? ta”, o emisiune de autor care se bucur? de un interes tot mai mare, ceea ce contribuie ca ?i autorul care a conceput-o s? o redacteze cu o tot mai mare pl?cere. 
 
 
 
       Stelu?a prefer? în genere muzica autentic?, în special cea româneasc? cu care a crescut c?ci, unchiul Col? (Nicolae) Barbu care se pricepea la tehnic?, aparatele de radio ?i undele her?iene a ansamblat fratelui s?u mai tân?r Tita un aparat de radio care în familia Barbu a fost în permanen?? inclus ?i pozi?ionat pe undele Postului de Radio Novi Sad, programul în limba român?, unde se transmitea muzic? popular?. Tat?l Stelu?ei, Petru Barbu-Tita prefera cântecele ,,O ce dulce este via?a” ?i ,,M?i Ionel, Ionelul mamii” cu care a fost petrecut ?i pe drumul în cele ve?nice iar, Stelu?a a îndr?git roman?ele interpretate de Ioana Radu, dar îi pl?ceau mult ?i baladele populare, precum ?i doinele lui Dur?in, Boc?lu?… ?i ale altor rapsozi din Banat ?i nu numai. Astfel, cu Orchestra de muzic? popular? româneasc? a Postului de Radio Novi Sad a f?cut ?i înregistr?ri-pilot ale renumitelor cântece ,,Mi-e dor” ?i ,,Cântecul lui Mantu”.  
         Dragostea fa?? de muzic? a transmis-o ?i copiilor, astfel c? atât fiul Andrei cât ?i fiica Elena Andrea au terminat ?coala de muzic? ,,Isidor Baji?” din Novi Sad, sec?ia pian. Andrei a ob?inut chiar ?i unele rezultate mai însemnate la competi?ii. Amintim astfel, Premiul I cucerit la Competi?ia republican? pentru pian care a avut loc la Ni?.  
 
  
Andrei Marina cu prietenul s?u Petar la Campionatul
 mondial la fotbal care a avut loc în 2006 în Germania
 
Dar fiindc? veni vorba de pasiuni ?i hoby, s? preciz?m c?, Stelu?a la fel ca ?i so?ul Lucian, prefer? culoarea negru-alb ?i este un mare fan înainte de toate al echipei de fotbal ,,Partizan”, dar ?i în genere al cluburilor ,,Partizan” în alte ramuri sportive. Dragostea fa?? de clubul ,,Partizan” dateaz? la Stelu?a din copil?rie când împreun? cu tat?l ei a mers la meciurile clubului îndr?git ca un suporter înfl?c?rat. 
  

 
Stelu?a lâng? poetul Slavco Alm?jan la edi?ia a 30-a a Tab?rei
 de crea?ie a scriitorilor români supranumit? ,,Colonia Literar?"
    
Acum, în familia Marina, cel mai mare microbist ?i fan al clubului ,,Partizan” este fiul Andrei care urm?re?te cu regularitate meciurile clubului îndr?git, chiar ?i în deplasare, la nevoie ?i peste hotare. S? nu mai vorbim de meciurile selec?ionatei sau evoluarea sportivilor no?tri la Jocurile Olimpice, meciuri pe care le urm?re?te cu drag indiferent unde ?i la ce or? se desf??oar?. Aceste meciuri se urm?resc cu maxim? regularitate în care sens, având în vedere marea sa pasiune, pentru Andrei nu a constituit o problem? ca în urm? cu doi ani s? se deplaseze cu avionul în Germania pentru a urm?ri Campionatul mondial la fotbal. Bineîn?eles, ca oric?rui tân?r îi place ?i muzica rock & roll, punk, dar ?i blues. În plus, îi este drag? o brunet? cu care împ?rt??e?te ?i dragostea fa?? de muzic? ?i literatur?, fa?? de scriitori fie c? sunt autori de best-seller sau clasici ru?i, lucru explicabil odat? ce simpatica Snežana studiaz? limba rus?.
   

  Andrei Marina cu prietena lui Sneža

Lucian Marina a fost membru al Uniunii Ziari?tilor din Iugoslavia respectiv, acum, este membru al Asocia?iei Ziari?tilor din Serbia, pre?edinte al Comitetului de înfiin?are a Uniunii Scriitorilor Români din Serbia, fondator a Societ??ii de Prietenie Sârbo-Român?, al Asocia?iei de Fr??ie Sârbo-Român? ?i al Forumului Intelectualilor Români. A fost ?i vicepre?edinte al Consiliului Festivalului de Muzic? ?i Folclor al Românilor din Voivodina ?i membru al Consiliului Zilelelor de Teatru al Românilor din Voivodina, respectiv fondator ?i coordonator-?ef al Trupei de Teatru Românesc Experimental ,,Talia”, membru al Juriului ,,Zilelor de Teatru al Românilor din Voivodina”, precum  ?i al Juriului Festivalului ,,Tinere?ea cânt?”, apoi fondator ?i organizator principal al manifest?rii ,,Românca – Miss Serbia” ?i coorganizator al Festivalului ,,Joc Românesc” organizat la Jitcovi?a, în comun cu românii din Sudul Dun?rii.
  
Lucian e redactor, editor ?i autor a mai multor c?r?i interesante.
Este membru al Asocia?iei Istoricilor B?n??eni cu sediul la Timi?oara, precum ?i membru al Comitetului de Cercet?tori al Institutului American pentru Bibliografie.
Este redactor al revistei multilingve ,,Most" (Puntea) editat? de Institutul pentru Cultur? a Voivodinei, precum ?i redactor al publica?iilor S.L.R.. respectiv redactor-?ef al ziarului ,,Limba român?” tip?rit? de S.L.R. A fost fondator ?i membru al redac?iei revistei  ,,Gimnazialac" (Liceistul) în care s-au tip?rit texte în limbile sârb?, român? ?i maghiar?, apoi fondator ?i membru al redac?iei ziarului ,,Secolul XX”, precum ?i membru al redac?iei revistei ,,Tribuna tineretului"  ?i a revistei bilingve sârbo-române de cultur? ,,Ogledalo-Oglinda” (în calitate de coorganizator al tradi?ionalelor Întâlniri ,,Scriitorii la frontier?”, întâlnire a creatorilor literari români ?i sârbi din România ?i Serbia, la care de 15 ani S.L.R. este unul dintre coorganizatori.
 
 
 Lucian Marina, Milan Lisov, Ileana Ursu ?i Slavomir Gvozdenovi?
la tradi?ionalele ÎNTÂLNIRI  –  ,,SCRIITORII LA FRONTIER?" 

 
Internetul este o pasiune comun? a familiei. Tat?l Lucian apoape c? nu se desparte de calculator, Andrei pe lâng? meciurile sportive ?i muzic?, la calculator î?i petrece timpul pe Internet, în compania programului ,,Face book” sau a jocurilor strategice care constituie o relaxare dup? o zi de munc? istovitoare. Acum este mândru de faptul c?, a ascultat de tata s? înve?e bine, c?ci dup? ce a terminat anul doi de studii la Facultatea de Drept, cu nota medie 10.00, Andrei ca unul dintre 5 cei mai buni studen?i ai Universit??ii din Novi Sad s-a bucurat de o burs? de la Consiliul Executiv al Voivodinei, fapt care a însemnat c?, odat? ce termin? studiile are ?i un post de munc? asigurat la Executivul Provinciei. Acum, lucreaz?  ca jurist – colaborator de specialitate la Secretariatul provincial pentru politica social? ?i demografie .
 

 
 
Elena ?i Lucian la nunt? la  prietenii din sudul Dun?rii:

mireasa Iasmina ?i mirele Ivi?a Gli?ici din satul Jitcovi?a
 
 Elena Andrea Marina este cel mai tân?r membru al familiei ?i cel mai dezmierdat. N?scut? în Seara de Ajun a anului 1987, Elena a fost cel mai frumos cadou de Cr?ciun pentru Stelu?a ?i Lucian, precum ?i pentru fr??iorul ei mai mare Andrei care poart? numele Sfântului Andrei, patronul spiritual al Românilor. Andrea poart? numele aceluia?i sfânt, dar ?i a Sfântei Elena, fiind o fiic? adorat?, în aceast? familie de români ortodoc?i, cre?tini de bun? credin??.
 
 
Pentru Elena Andrea Marina care, pe lâng? muzic? a ?tiut s? înregistreze ?i rezultate remarcabile la Competi?iile republicane la Limba latin?, Internetul este o surs? de informare, de documentare ?i de verificare a cuno?tiin?elor necesare unei studente la anul trei a Facult??ii de Matematic? a Universit??ii din Novi Sad.
 

   
               Elena Andrea Marina cu prietenul ei Zaviša  
  
Elena prefer? culoarea mov, trandafirul îi este floarea îndr?git? iar Zaviša fiin?a iubit?. Acest tân?r chipe?, înalt ?i zvelt îi însenineaz? momentele triste ?i o face s? tresar? ca o caprioar? plin? de elan, dragoste ?i voie bun?, ca o pisic? cu nasul mic ?i umed cu blana catifelat?, ce toarce mul?umit? fiind mângâiat? ?i adorat?.

  
  
Elena Marina, Lavinia T?p?lag?, Oana Ursulescu ?i Maria Nenadi?
la manifestarea ,,Colind?torii la Casa Româneasc? din Novi Sad"
  

 Elena cânt? sau mai bine zis a cântat la pian c?ci, acum, studiile nu îi permit prea mult acest lux, ?i pe lâng? timpul petrecut cu fiin?a iubit?, mai trebuie s?-?i g?seasc? timp ?i pentru câinele ei drag Becky. S? nu mai vorbim de aerobic ?i prietenele fidele precum Sanja, Cristina, Jovana, etc., cu care comunic? prin Internet, de la cel mai nou lap-top, primit cadou de la tata pentru succesul înregistrat la studii, c?ci nu este chiar a?a de simplu ca deja în termenul din iunie s? depuni toate examenele, cel pu?in nu la Facultatea de Matematic?. Evident, se pricepe la matematic? la fel ca ?i tata, dar înainte de toate bunica Leana – Livia (n. Brenici), de care colegii de genera?ii î?i amintesc c?, deseori o corecta când gre?ea ?i pe regretata profesoar? Paracheva Doban care le preda obiectul Matematica.  
Ionel MIAT 

 

Tags: , , , , , , , ,Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X