SALONUL INTERNATIONAL DE CARTE DE LA NOVI SAD

7 martie 2009
 
ARTA ALEGERII
 
         Între 12 ?i 17 martie 2009, la Târgul Interna?ional de Mostre din Novi Sad, va avea loc edi?ia a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte din Novi Sad.
                
 
Centrul master al Târgului Interna?ional
de Mostre din Novi Sad
       
        De asemenea, în zilele când are loc tradi?ionalul Salon Interna?ional de Carte, în sala polivalent? Master a Târgului de Mostre din Novi Sad va avea loc ?i Expozi?ia de art? plastic? ,,Art expo", precum ?i Târgul de mobilier ?i echipament pentru enterier ,,Ambienta". La aceste manifest?ri care se vor desf??ura în patru s?li ale Târgului de la Novi Sad, se vor prezenta mai mult de 300 de expozan?i din Serbia ?i ??rile din împrejurime, dintre care circa 150 sunt editori ?i bibliotecari.
        În cele ?ase zile ale Salonului Interna?ional de Carte, care se va desf??ura sub genericul ,,Arta alegerii", vor avea loc lans?ri de carte, reuniunii de specialitate ?i alte manifest?ri adiacente.
        La reu?ita manifest?rilor amintite î?i vor da contribu?ia ?i Secretariatul provincial pentru cultur?, precum ?i Secretariatul provincial pentru administra?ie, prevederi ?i minorit??ile na?ionale din Voivodina sub a c?ror auspicii va fi prezentata ?i activitatea editorial? în limbile minorit??ilor na?ionale din Voivodina.
               

         
Irina  Papuga (Institutul pentru Cultur? al Voivodinei),
Lucian Marina (pre?edintele  S. L. R. ?i poeta Ileana
Ursu lanseaz? revista multilingv? ,,MOST-PUNTEA"
       
        La Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad va fi prezentat? ?i produc?ia editorial? a Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea", a Editurii ,,Floare de latinitate" ?i a Editurii Institutului de Cultur? al Românilor din Voivodina, institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Române din Serbia, cu sediul la Novi Sad.
        Totodat?, la Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad se vor prezenta ?i: Editura S.L.R. (a Societ??ii de Limba Român? din Voivodina), Editura Societ??ii (Funda?iei) de Etnografie ?i Folclor din Voivodina, Editurii ,,Tibiscus"din Uzdin, precum ?i alte edituri care public? c?r?i, reviste sau alte publica?ii în limba român?. 
               
 
Mircea Dinescu, Salonul de Carte de la Novi Sad, Laza Kosti?
       
        Demn de men?ionat faptul c?, oaspetele edi?iei de anul acesta a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad va fi poetul Mircea Dinescu. Renumitul scriitor român de talie mondial? se va prezenta la Salon în cadrul tradi?ionalului program literar care se desf??oar? sub genericul ,,Zilele lui Laza Kosti?".
 
 L. Marina
 
                                                                     
 

 

La Târgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad

 

BOG??IA ÎN DIVERSITATE

  •  S-au închis por?ile Târgului de la Novi Sad pentru vizitatorii saloanelor de carte, arte plastice ?i mobilier  
  • La cele trei manifest?ri, anul aceasta au participat mai mult de 20 de mii de vizitatori  
  • La Târg totul a fost frumos ?i func?ional iar limba nu a constituit o barier? pentru comunicare  
  • Între cele dou? edi?ii ale Salonului au fost tip?rite 150 de volume în 13 limbi ale minorit??ilor na?ionale  
  • Poetul Mircea Dinescu a fost oaspete de onoare al Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad

        Mar?i seara, 17 martie 2009, la Târgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad s-au închis por?ile pentru numero?ii vizitatori ai edi?iei de anul acesta a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad.

     În perioada 12-17 martie 2009, Târgul Interna?ional de Mostre de la Novi Sad a fost o adev?rat? Mecca pentru iubitorii de carte, de artele frumoase ?i aranjarea estetic? a enterierului.
  
 
 
     Timp de ?ase zile, în ,,Atena Sârbeasc?” au avut loc edi?ia a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad iar, în paralel, ?i edi?ie a 14-a a Expozi?iei Interna?ionale de Arte Plastice ,,ART EXPO” ?i edi?ia a 18-a a Târgului interna?ional de mobilier ?i echipament pentru enteriere ,,AMBIENTA”.
     Vizitatorii au putut admira bog??ia în diversitate c?ci, la cele trei prestigioase manifest?ri care au avut loc în sala polivalent? a Centrului master a Târgului de la Novi Sad, s-au prezentat mai mult de 300 de expozan?i din Serbia ?i ??rile din împrejurime, dintre care circa 150 au fost editori ?i bibliotecari. Astfel, publicul a putut la un loc s? petreac? clipe agreabile atât vizitând standurile Salonul de Carte cât ?i savurând picturile expuse la Expozi?ia Interna?ional?, respectiv delectându-se în timp ce admirau mobilierul frumos, creativ ?i func?ional care a fost expus la Salonul ,,Ambienta”.
  

 

    La cele trei manifest?ri, anul aceasta au participat mai mult de 20 de mii de vizitatori.

    La Salonul Interna?ional de Carte de la

Novi Sad

care s-a desf??urat sub genericul ,,Arta alegerii”, pe lâng? participarea la numeroasele lans?ri de carte, vizitatori au putut ?i procura c?r?ile preferate pe pre?uri mai acceptabile completându-?i bibliotecile personale atât cu c?r?ile scriitorilor autohtoni cât ?i a celor din str?in?tate. 

    Oaspetele de onoare a edi?iei de anul acesta a Salonului de Carte de Carte de la

Novi Sad

a fost poetul Mircea Dinescu. Renumitul scriitor român de talie mondial? s-a prezentat la Salon în cadrul tradi?ionalului program literar care s-a desf??urat sub genericul ,,Zilele lui Laza Kosti?". Aci, Dinescu a încercat s? demistifice ,,stupida iluzie: S? te-nconjori cu ziduri/ ?i s? te sim?i dintr-odat?/ Atât de liber/.” (,,Democra?ia naturii”, 1981). De fapt, a fost lansat cel mai nou volum de poezii alese ale lui Mircea Dinescu ,,Vindecat de revolt?” care, a v?zut lumina tiparului gra?ie lui Tibor Vaida, directorul Institutului de Cultur? al Voivodinei.

   
    Antologia bilingv? româno-sârb? a poeziei lui Mircea Dinescu ,,Vindecat de revolt? – Izle?en od pobune” este o edi?ie îngrijit? de poe?ii Ileana Ursu ?i Milan Nenadici care au ales ?i tradus poeziile disidentului român. Ei au precizat c?, ,,de la primele poezii publicate, prin imaginile lirice ?i agresivitatea tonului, poezia lui Mircea Dinescu s-a dovedit a fi subverziv? fa?? de regimul totalitar”. 
     Cartea a fost lansat? atât la Salonul Interna?ional de Carte de la Novi Sad cât ?i la Institutul de Cultur? al Voivodinei care a finan?at apari?ia acestei antologii în Colec?ia ,,Traduceri”, acesta fiind cel de al doilea volum în Colec?ia instituit? prin tip?rirea primului volum româno-sârb de poezii alese ale lui Lucian Blaga traduse de dr Ofelia Meza ?i Maria Nenadici. Autorii antologiei ,,Vindecat de revolt?” au ?inut s? sublinieze c?, ,,nu este de neglijat faptul c?, Mircea Dinescu a atins un înalt nivel artistic cu poezia sa care a respins s? îngenuncheze în fa?a dictaturii ?i a cenzurii, cu poezia care a tr?it momente de trist? amintire ?i care au fost ?i izvor de inspira?ie”.
 
  

 

  

BLESTEMUL DE A FI PAMFLETAR

                               
                               Blestemul de a fi pamfletar
                                                                              de Mircea Dinescu

                                ?ar?
de doftori ?i de pro?ti cu stem?
                                zi te iubesc cumplit, ca pe-o exem?       
                                ce-mi supureaz? în bocanc continuu.
 
                                Hai, bag?-?i pompa-n mine ?i f?-?i plinu’…
                                Cei ce te-au dus pe inim? ca-n targ?,
                                pe to?i i-ai condamnat ani grei de zarc?,
                                pe to?i i-ai m?cinat ?i le-ai spart osu’
                                p?strând din mor?i, ca prob?, pe Coposu.
                                Te joci ?i-acuma în nisip cu ciurul
                                ?i unde dai de aur întorci curul
                                ?i unde dai de oase scuipi morminte.
                                O,
?ar?
f?r? ?inere de minte!

 

                                Ca s? uit?m de hainele v?rgate,
                                ?i-ai res?pat bisericile toate
                                ?i i-ai vopsit în miercurea cenu?ii
                                pe activi?ti, ca sfin?i, în stânga u?ii.
 
                                Treizeci de ani molozul Sfintei Vineri
                                l-au dus pe t?lpi buldozeri?tii tineri
                                în sat la ei ?i-acum, bolnavi de brânc?,
                                se-nchin? în pronaos la Cosmânc?. 
 

      Ce-i cu memoria mai lung? decât o ?chioap?, î?i amintesc c? disidentul Mircea Dinescu este cel care, pe 22 decembrie 1989, a ajuns la televiziune cu coloanele de manifestan?i, de unde a anun?at românilor fuga lui Ceau?escu ?i declan?area Revolu?iei. A devenit membru în Consiliul Frontului Salv?rii Na?ionale iar, dup? Revolu?ia din decembrie 1989 a fost ales pre?edinte al Uniunii Scriitorilor din România. 

    Demn de men?ionat ?i faptul c?, întreaga crea?ie literar? a poetului Mircea Dinescu a fost r?spl?tit? cu numeroase premii, printre care Premiul Academiei Române ?i Premiul Uniunii Scriitorilor din România. Mai precis, în anul 1971 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut iar, pe parcursul anilor i-a fost conferit înc? de trei ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru poezie. Ultimul premiu literar important pe care l-a primit Dinescu este Premiul Na?ional de Poezie ,,Mihai Eminescu”, premiu care i-a fost acordat anul trecut la Boto?ani.
     Despre rolul lui Mircea Dinescu pe scena cultural? contemporan?, Gabriel Liiceanu scrie: „Mircea Dinescu este simbolul ?i purt?torul de sens al mahalalei contemporane la români. El o reprezint? în via?a de zi cu zi, dar deopotriv? o hr?ne?te ?i o poten?eaz? la televizor sau în revista porno-politic? Plai cu boi, n?scut? din aceast? mahala ?i între?inând-o, la rândul ei, cu fast, abjec?ie ?i talent”.
    Bineîn?eles c?, de la primul volum de debut ,,Invoca?ie nim?rui” (care a v?zut lumina tiparului în anul 1971 ?i pentru care, dup? cum am subliniat, Dinescu a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut) ?i pân? la plachet? de versuri ,,Corijent la cele sfinte”, ap?rut? în 2003, au trecut ,,ani lumin?”, pe scara ascendent? a metaforelor poetice ale poetului care, aidoma lui Rembo, scrie uneori ?i o poezie ilogic?, f?r? puncte tangen?iale cu orice deja cunoscut.
     La reu?ita edi?iei a 15-a a Salonului Interna?ional de Carte de la Novi Sad ?i-a dat contribu?ia ?i Secretariatul provincial pentru cultur?, precum ?i Secretariatul provincial pentru administra?ie, prevederi ?i minorit??ile na?ionale din Voivodina sub a c?ror auspicii a fost prezentat? activitatea editorial? în limbile minorit??ilor na?ionale din Voivodina.
    Astfel, la Salonul Interna?ional de Carte au fost prezentate cele mai noi numere ale revistei ,,Floare de latinitate” tip?rite de Editura ,,Floare de latinitate” din Novi Sad ?i bogata produc?ie a Casei de Pres? ?i Editur? ,,Libertatea” din Panciova, institu?ii ale c?rui fondator este Consiliul Na?ional al Minorit??ii Na?ionale Române din Serbia, cu sediul la Novi Sad
 
 
    La Salon a expus ?i Editura S.L.R. (a Societ??ii de Limba Român? din Voivodina), care a prezentat ?i cele mai noi proiecte editoriale . Culegerile de poezii ale M?rioarei Baba (Antologia ,,Atitudinea cool”) ?i ale  Aurorei Planjanin (Antologia bilingv? româno-sârb? ,,T?ierea lemnelor”), respectiv volumul de critic? literar? a Ofeliei Meza ,,Tentan?ii lingvistice” ?i piesa de teatru ,,Clubul femeilor”, într-o edi?ie bilingv? sârbo-român?, sunt car?i care se g?sesc la tipar ?i au fost prezentate la Salon, în ,,Biblioteca virtual? a S.L.R.” (pe CD ?i DVD).
 

 
    La Salon au fost lansate ?i revista multilingv? ,,Most-Puntea” ?i ziarul de cultur? ,,Ogledalo-Oglinda”, apoi cele mai noi produc?ii editoriale ap?rute la Editura Societ??ii (Funda?iei) de Etnografie ?i Folclor din Voivodina, precum ?i la alte edituri care au o activitate editorial? bogat? ?i public? c?r?i, reviste sau alte publica?ii în limba român?, cum este spre exemplu Editura ,,Tibiscus” din Uzdin care s-a prezentat cu periodicul ,,Tibiscus”, revista ,,Sc?rpinatul” ?i c?r?i precum sunt Analele Simpozionului ,,Oameni de seam? ai Banatului” etc.
  

 

     O revela?ie a Salonului au fost ?i publica?iile Editurii ,,Lumina” din Panciova, respectiv cele mai noi numere ale revistei ,,LUMINA”, edi?ie transfrontalier?, de un aspect grafic de invidiat ?i con?inut deosebit de variat. Iar, un exemplu eclatant c?, limba nu constituie o barier? pentru contactul marelui public cu unele crea?ii literare respectiv produc?ii editoriale deosebite, a fost ?i lansarea celei mai noi reviste literare ,,EUROPA”, redactat? de poetul Pavel G?t?ian?u ?i o redac?ie interna?ional?. Revista de literatur?, art?, cultur? ?i tranzi?ie ,,EUROPA” este editat? de Institutul pentru Cultur? al Voivodinei ?i public? textele colaboratorilor din 8 ??ri euroepene, sumarul articolelor fiind ?i în limbile sârb?, francez? ?i englez?. Interesant de men?ionat c?, la revista este ata?at ?i un CD (care con?ine un interwiev cu renumitul caricaturist român ?tefan Popa-Popa’s, apoi un concert sus?inut de Victor Polverejan Ob?ust ?i ansamblul lui de jazz, precum ?i o expozi?ie a pictorului Traian Todoran din Novi Sad).
Lucian

MARINA

 

                                                                     
 

Mircea Dinescu: poetul, dizidentul ?i decep?ia 
  
    Istoria literaturii române va consemna probabil trei mari ac?iuni din biografia lui Mircea Dinescu: na?terea scrisului poetic, curajul protestului anticomunist ?i clovneria mediatic? post-decembrist?.
 
     Talentat pân? la refuz, vizionar ame?itor ?i r?sf??at de cuvinte, tân?rul „cu spatele frumos” î?i invoca la debut muza: „vreau drept hran? lapte din sfârcuri de comet? / s?-mi creasc? ceru-n suflet ?i stelele în os / ?i s? dezmint z?pada pierdut în piruet?.” 
     O înregistrare din 1967 ne arat? un holtei amuzat, candid, zâmbind fâstâcit în fa?a camerelor de luat vederi, gata s? explodeze pe f?ga?ul serpentinos al metaforei. Erau vremuri în care Mircea Dinescu îndura stoic s?r?cia ?i anonimatul.
     Poetul s-a maturizat rapid ?i a scris mai departe. Versurile s-au a?ezat mereu între tonul ludic, gravitatea vertiginoas? ?i incanta?ia elegiac?. Mircea Dinescu s-a pus cordial „La dispozi?ia dumneavoastr?” (1979), alegând apoi dramatic un „Exil pe o boab? de piper” (1985). A stat în preajma clasicilor, i-a citit pe Rimbaud, Borges ?i Pu?kin, a fost apreciat de critici ?i a râvnit la „O be?ie cu Marx” (1989). Editurile str?ine i-au publicat cu generozitate texte interzise acas? („Ce faci tu, literatur?? / Tulburi cî?iva tineri caraghio?i din provincie / a?ezi negustorul de hîrtie / la masa celui cu burta plin? de litere / pui p?duchi de aur în chica boemului / ?i tricolor pe pieptul academicianului / dar nu po?i îndulci apa înecatului / nici topi z?pada leprosului / nici îngr??a vinerea s?racului”).

 

 

 

 
Mircea Dinescu, la ceap?

      
     În anii de hazna ?i servitute ai socialismului, Mircea Dinescu n-a acceptat ca via?a literelor s? fie guvernat? exclusiv de „autonomia esteticului.” Acum dou?zeci de ani, la 17 martie 1989, poetul declara pentru ziarul Libération c? drepturile omului sunt înc?lcate (precedentul fiind interviul dat postului Radio Moscova în august 1988, când a l?udat  perestroika  lui Gorbaciov). Câ?iva intelectuali de prestigiu — Geo Bogza, ?t. A. Doina?, Mihai ?ora, Octavian Paler, Al. Paleologu, Dan H?ulic? ?i Andrei Ple?u — s-au solidarizat cu Mircea Dinescu printr-o scrisoare de sus?inere. Poetul a fost dat afar? din serviciu iar semnatarii au primit interdic?ia de-a mai publica (cu excep?ia antifascistului Geo Bogza). Devenit faimos prin intermediul „Europei libere”, Mircea Dinescu a fost salutat – al?turi de Doina Cornea – drept erou al con?tiin?ei na?ionale. 

    La Revolu?ie, întreaga ?ar? ?i diaspora fac cuno?tin?? cu cel mai spectaculos intelectual-dizident al „epocii de aur.” În ziua de 22 decembrie 1989, cel care a rostit faimoasa declara?ie „Fra?ilor, am învins!” a fost iubit instantaneu de întreaga Românie. 
      Dup? ianuarie 1989, strategia împrietenirii cu puterea a dat nea?teptate roade. Ion Iliescu, îndeosebi, s-a bucurat de invita?ii nenum?rate pe propriet??ile poetului (în Ialomi?a sau în Dolj, „La Cetate”). Orientarea pro-democrat? l-a men?inut succesiv aproape de Emil Constantinescu, Teodor Stolojan ?i Traian B?sescu (pe care l-a l?udat în campania din 2004, pentru a-l apropia într-o caricatur? inept? din 2009 de figura lui … Hitler). Dup? 2005, ?i de atunci f?r? alte fluctua?ii de simpatie, Dinu Patriciu sau C?lin Popescu-T?riceanu au vibrat la pofta de concesie ?i interesele de asociere ale domnului Dinescu. 
      Sigur, a existat ?i b?t?lia pentru deschiderea arhivelor fostei Securit??i. În afara acestui episod onorabil, îns?, mandatul vigilen?ei etice („to speak truth to power”) s-a pr?fuit u?or. O perioad?, scrisul de pamflete suculente ?i pastile pontoase a mai atras cititorii de politic? (nu ?i poezie). Histrionul latifundiar s-a reprofilat apoi în domeniul business. A f?cut afaceri cu Sorin Ovidiu Vântu, Silviu Prigoan? sau Academia Român?, devenind – dup? propria declara?ie – un fermier capabil s? investeasc? (f?r? profit) peste un milion de dolari (echivalentul premiului Nobel pentru literatur? sau pace). 
      Toate acestea n-ar fi fost deloc prilej de sminteal? dac?, de ani buni, atât harul creatorului, cât ?i îndr?zneala protestatarului n-ar fi l?sat loc unei m??ti de circar. Aciuat pe lâng? marii oligarhi, el vinde necazul proletarului ?i compasiunea pentru mujic. Vrea s? apere limba român?, dar ca la u?a cortului. Împreun? cu Stelian T?nase – autor recent de numeroase pagini pornografice (vezi romanul Maestro) – fostul dizident dezbate situa?iunea într-o cheie manelist-intelectual?. T?nase, confirmat pe post de profesor universitar dup? standardele române?ti ale profesiei, gireaz? orice platitudini segmentate cu „dezv?luiri de culise” ?i izbucniri vesele de limbaj bocciu. Nu e loc de rigori conceptuale, reflexe profesioniste, compara?ii pertinente sau referin?e istorice exacte: vorba s? curg?, timpul s? treac? iar magnetul poantei – oricât de ieftine – s? ?in? audien?a aproape! ?ueta g?zduit? s?pt?mânal în studiourile din Pia?a Presei Libere ajunge astfel o nefericit? imitare a „hazului-de-necaz” propus americanilor de Stan ?i Bran, în timpul marii depresiuni. Torturile cu fri?c? sunt înlocuite îns? de petele gri ale discern?mântului ?i mirosul de ?i?ei al frazei. 
       Omniprezent la televizor, invitat s? comenteze orice subiect imaginabil, Dinescu bate câmpii pe sute de hectare. Cei care-l invit? ?i, probabil, el însu?i mizeaz? pe imaginea omului simpatic – „prieten al elitelor”, pe alocuri, dar ?i „b?iat de comitet”. Chestionat pe cele mai m?runte teme, el se pronun?? cu fanatism obosit, aplomb isteric sau certitudini infantile. Uneori, d? impresia c? ar face orice s? ne ?in?, contra-cost, aten?ia mereu treaz?: de la expectora?ii involuntare ?i mici înjur?turi live, pân? la cântece la firul de ceap? sau catrene u?or libidinoase, fostul patron al „Academiei Ca?avencu” ajunge, la ore târzii, l?utarul favorit al gloatei. În momentele de sobrietate, se mai aud doar înjur?turi c?tre yanchei, spasmul grijii pentru soarta stângii, relativizarea no?iunii de corup?ie, o gustoas? re?et? culinar? ?i explica?ia despre rolul ecologic al ciorilor dup? campania agricol? de toamn?. 
       Darul povestirii ?i umorul oache? r?mân în rezerva de înzestr?ri native ale fostului mare poet ?i curajos dizident. Ridicat îns? pe estrada bâlciului nostru balcanic, Mircea Dinescu – comparat odinioar? cu expresionistul Blaga – nu mai gireaz? ast?zi decât mahalaua unei eterne tranzi?ii.  

                                                                                           Mihail NEAM?U
 

     (Acest text a ap?rut în ,,Revista 22” din 10 martie 2009 )
    

 

 
 
                                                                                     Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X